Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - krok po kroku

0
Kanalizacja
Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej następuje natomiast zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji.

Jak przyłączyć dom do siec kanalizacyjnej, jakie formalności są potrzebne oraz jaki jest orientacyjny koszt przyłącza kanalizacyjnego? Wyjaśniamy krok po kroku.

Przyłączenie domu do sieci kanalizacyjnej może trwać kilka miesięcy. Wymaga dopełnienia obowiązujących procedur. Działalność każdego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w kraju jest regulowana przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także przepisami prawa miejscowego, jakim są regulaminy świadczenia usług.

Do kogo należy przyłącze kanalizacyjne?

Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
Z przepisów wynika, że za budowę i utrzymanie sieci odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Podłączenie nieruchomości do sieci następuje natomiast zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. I to również właściciel danej posesji odpowiedzialny jest za utrzymanie (konserwację oraz ewentualną naprawę) przyłącza. Ustawodawca przewidział jednak możliwość podpisania przez inwestora umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której zawarte będą postanowienia, iż konserwację przyłącza prowadzi przedsiębiorstwo wod-kan (miesięczna opłata eksploatacyjna).

Dowiedz się też: Co jest potrzebne do połączenia do sieci wodociągowej i ile to kosztuje

Przyłącze kanalizacyjne bez pozwolenia na budowę

Obecna wersja Prawa budowlanego wskazuje, że nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Nie oznacza to jednak dowolności w wykonywaniu tego typu inwestycji. Gdy przyłącze wchodzi na teren pasa drogowego należy uzgodnić prace z lokalnym zarządem dróg. Może się okazać, że potrzebne będą również uzgodnienia z gestorami sieci (np. elektrycznej, telekomunikacyjnej czy gazowej). To z kolei sprawia, że procedura przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej może trwać kilka miesięcy.

Cała procedura wykonania przyłącza kanalizacyjnego może się nieznacznie różnić w poszczególnych miastach i gminach, ale w podstawowych punktach przebiega zawsze tak samo:

 1. Należy zgłosić się do lokalnych Wodociągów i na odpowiednich drukach złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
 2. Po otrzymaniu warunków technicznych przyłącza należy uzyskać od uprawnionego geodety mapę geodezyjną swojej nieruchomości z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego znajdującymi się pod powierzchnią ziemi.
 3. Z mapą oraz warunkami technicznymi należy udać się do osoby mającej uprawnienia do wykonywania projektów przyłączy. Przy projektowaniu należy pamiętać,  że na przyłączu kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnię rewizyjną w oparciu o normę - PN-B-10729:1999. Studnia powinna być usytuowana na danej posesji w odległości 0,50 – 1,50 m od linii regulacyjnej ulicy.
 4. Dokument wykonany przez uprawnionego projektanta, zawierający aktualne warunki techniczne oraz plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesioną trasą projektowanego przyłącza, należy złożyć do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, który działa przy urzędzie miasta (gminy). Procedura trwa zazwyczaj około dwóch tygodni. Jeśli ZUDP nie stwierdzi kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz innymi elementami infrastruktury, wydaje tzw. pozytywną opinię w zakresie lokalizacji urządzeń.
 5. Dokumentację należy dostarczyć następnie do lokalnej firmy wodociągowej, gdzie sprawdzana jest zgodność proponowanego rozwiązania projektowego z warunkami technicznymi oraz zasadami ogólnymi. Dobrze jeśli dokumentacja trafi jednocześnie do miejscowego zarządu dróg (bo często wykonanie przyłącza wiąże się z czasowym zajęciem pasa drogowego, co również wymaga uzgodnień). Wymienione w tym punkcie procedury można wykonać na dwa sposoby. Proces uzgodnień może wziąć na siebie inwestor, ale będzie szybciej jeśli zajmie się tym projektant lub nawet wykonawca przyłącza (warto jednak zawrzeć ten wymóg w umowie, którą zawiera inwestor z projektantem lub wykonawcą).
 6. Kolejnym etapem jest znalezienie wykonawcy, który zobowiązany jest wybudować przyłącze ściśle według dokumentacji, którą otrzymał i która uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia.
 7. Przed zasypaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek do lokalnego przedsiębiorstwa wod-kan o dokonanie odbioru. Inspektor sprawdza zgodność wykonania przyłącza z projektem. W wyniku tych prac spisywany jest protokół odbioru technicznego. To bardzo ważny dokument, który podpisuje nie tylko przedstawiciel wodociągów, ale również inwestor oraz wykonawca.
 8. Fakt zakończenia prac przy przyłączu musi być zgłoszony do wodociągów.  Zanim nastąpi zasypanie przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza, którą wykonuje uprawniony geodeta.  Dwa egzemplarze tej inwentaryzacji należy przekazać inspektorowi technicznemu reprezentującemu wodociągi. Na przyłączu kanalizacji sanitarnej konieczne jest namierzenie wszystkich punktów charakterystycznych.
 9. Po odbiorze technicznym musi nastąpić zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym na odprowadzanie ścieków. Jej zasadnicza treść wynika z ustawy, a niektóre punkty są regulowane prawem miejscowym.

Przeczytaj też: Jak zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków

Orientacyjne koszty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego

Niektóre podane ceny usług mogą różnić się w poszczególnych gminach i to nawet znacząco. Działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych reguluje bowiem prawo miejscowe, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym:

 • opłata za wydanie warunków wykonania przyłącza ok. 80 złotych,
 • mapa do celów projektowania – 0d 250 do 400 zł. (w zależności m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.),
 • projekt przyłącza – od ok. 500 zł do 1000 zł,
 • uzgodnienie w ZUD – 105 zł,
 • zajęcie pasa drogowego – (najczęściej bierze to na siebie wykonawca i kalkuluje w cenie)
 • odbiór przyłącza przez inspektora – ok. 100 zł,
 • wykonanie przyłącza – zależy to od warunków miejscowych i zakresu rzeczowego.
 • inwentaryzacja geodezyjna – ok. 300/400 zł.
Oceń artykuł
3,56 / 43 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Sławomir Bobbe

Polecamy Ci również

Zobacz także