Osadniki gnilne - pierwszy etap oczyszczania ścieków

3
Osadnik gnilny
Osadnik gnilny to niezbędny element oczyszczalni ścieków. Zachodzą w nim procesy beztlenowe.

Pierwszy etap oczyszczania ścieków w oczyszczalni przydomowej to procesy beztlenowe zachodzące w tzw. osadniku gnilnym (wstępnym). Mimo niezbyt zachęcającej nazwy jest to niezbędny element dobrze działającej oczyszczalni. Jednocześnie prawidłowo wykonany osadnik jest właściwie niedostrzegalny w otoczeniu domu.

Zadaniem oczyszczalni przydomowej jest oczyszczenie ścieków w stopniu, który pozwoli na wprowadzenie ich do wody i gruntu. Prowadzące do tego procesy zachodzące w oczyszczalni można ogólnie podzielić na beztlenowe i tlenowe. Można wyróżnić stosunkowo dużo rozwiązań technicznych stopnia tlenowego (np. oczyszczanie w gruncie czy złoża biologiczne). Natomiast w zakresie oczyszczania beztlenowego spotyka się tylko jedno rozwiązanie - osadnik gnilny.

Zadania osadnika
Osadnik gnilny jest szczelnym, odpowiednio wyposażonym zbiornikiem, do którego za pomocą przewodu kanalizacyjnego kierowane są ścieki produkowane w domu. Dobrze dobrany osadnik pozwala na usunięcie ok. 80% zawiesin i 40% zanieczyszczeń organicznych. W osadniku zachodzi oczyszczanie wstępne (podczyszczanie), które przygotowuje ścieki do dalszych procesów oczyszczania. Na oczyszczanie wstępne składa się cała seria procesów, zarówno fizycznych, jak i chemicznych:

  • wyrównanie przepływu ścieków. Ścieki są odprowadzane z domu w sposób nierównomierny. Zmienia się ich ilość w jednostce czasu (natężenie przepływu); płyną też z dość dużą prędkością. Jest to obciążające dla urządzeń, szczególnie stopnia tlenowego. Osadnik jest tak skonstruowany i wyposażony, by zmniejszyć prędkość ścieków i kierować je do kolejnych urządzeń oczyszczających z jednakowym natężeniem.
  • oddzielenie części stałych. Osadnik jest tak skonstruowany, by ścieki płynęły w nim z małą prędkością, jednocześnie jego wymiary są na tyle znaczne, by "porcja" ścieku przebywała w zbiorniku przez jakiś czas. Sprzyja to osadzaniu cząstek stałych (cięższych od wody), co przyczynia się do sklarowania ścieków i usunięcia z nich części zanieczyszczeń. Zjawisko to nosi nazwę sedymentacji. W osadniku zachodzi też proces wypływania cząstek stałych lżejszych od wody. Najczęściej dotyczy to tłuszczów. Na powierzchni cieczy tworzą one kożuch (pianę), który może być odprowadzony poza osadnik. Zjawisko wypływania cząstek lżejszych to flotacja. Sumarycznie, zjawiska oddzielania cząstek stałych od wody dzięki różnicy ciężaru nazywa się separacją grawitacyjną.
  • fermentacja beztlenowa, czyli beztlenowy rozkład substancji znajdujących się w ściekach. Niektóre z nich są mineralizowane (powstają nieorganiczne gazy, które muszą być odprowadzone z osadnika), a inne rozkładane do prostszych substancji organicznych. Fermentacji ulega też powstały osad.  Dzięki temu ścieki mogą być kierowane do dalszego etapu oczyszczania.

osadnik gnilny/wstępny = osadzanie + fermentacja + wyrównanie przepływu

Budowa i części osadnika
Osadnik gnilny to szczelny zbiornik podziemny (prefabrykowany lub wykonany na miejscu budowy) o pojemności kilku m³. Najczęściej jest "dłuższy niż szerszy", co umożliwia przepływ z osadzaniem cząstek. Zbiornik wylewany na miejscu budowy ma często dno ukształtowane ze spadkiem, co usprawnia osadzanie cząstek; a zbiornik prefabrykowany - kształt cylindryczny (optymalny dla pożądanych warunków przepływu).

Osadnik wykonany na budowie jest żelbetowy. Może być zbudowany z monolitycznych prefabrykatów, można też wylać go na miejscu budowy. Osadniki prefabrykowane wykonuje się z tworzyw sztucznych - polietylenu ciężkiego (HDPE) lub kompozytu poliestrowo-szklanego. Mogą być wykonane jako jedno-, dwu- lub trzykomorowe. Komory pionowe oddzielone są ściankami z tworzyw sztucznych. Każda komora ma własny właz inspekcyjny. Na końcu ostatniej komory znajduje się filtr siatkowy lub filtr wypełniony materiałem (najczęściej keramzytem lub pucolaną), który zapobiega przepływaniu cząstek stałych do dalszych urządzeń kanalizacyjnych.
Każdy osadnik jest wyposażony w następujące elementy:

  • króciec wlotowy, do włączenia rury odprowadzającej ścieki z domu (przykanalika);
  • właz inspekcyjny (studzienka kontrolna). Osadniki prefabrykowane mają już studzienki, natomiast do osadników wykonywanych na budowie trzeba dokupić studzienki (kominy) inspekcyjne wykonane z PVC, polipropylenu lub betonu. Można też kupić przedłużkę komina inspekcyjnego, jeśli osadnik jest na tyle głęboko, że prefabrykowane kominki nie wystają ponad powierzchnię ziemi. Studzienki przykryte są pokrywami z PVC lub żeliwnymi lekkimi; muszą one zabezpieczać studzienkę przed dostępem osób niepowołanych. Pokrywy są elementem osadnika widocznym na powierzchni;
  • wentylacja osadnika. W osadniku powstają gazy beztlenowe - metan, siarkowodór, a w mniejszych ilościach tlenowe (np. dwutlenek węgla). Konieczne jest ich usunięcie za pomocą odpowiedniego pionu wentylacyjnego. Oznacza to, że osadnik musi być bądź włączony do odpowiednio zaprojektowanego pionu w budynku (zakończonego wywiewką) bądź mieć własną wywiewkę;
  • króciec wylotowy, umożliwiający przyłączanie kolejnych elementów oczyszczalni.

Oceń artykuł
4,40 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także