Komin ze znakiem CE

Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej kominy powinny być znakowane symbolem „CE”. Co on oznacza, jakie są zasady znakowania wyrobów kominowych, jakie wymagania i normy muszą spełniać, aby mogły być sygnowane tym europejskim znakiem?

kominOd 6 kwietnia 2004 r. obowiązuje nowa Ustawa o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. nr  92/2004 poz. 881), a od 11 sierpnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie „systemów oceny zgodności, wymagań [...] oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE” (Dz.U. nr 195/2004 poz. 2011). Oba akty zmieniają zasadniczo warunki jakie muszą spełnić wyroby kominowe.

Zgodnie z ustawą wyroby kominowe powinny być oznaczone znakiem europejskim „CE”. Co prawda Ustawa o Wyrobach Budowlanych określa, że „Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych, nadają się do stosowania w rozumieniu niniejszej ustawy, przy wykonywaniu robót budowlanych”, ale pamiętać należy, że dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby na dotychczasowych zasadach (tj. deklaracja producenta wydana na podstawie posiadanej Aprobaty Technicznej, znakowanie znakiem budowlanym „B”) będą tracić w najbliższych latach ważność.

Unia Europejska uznała wyroby kominowe za produkty, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo budynków. Dlatego też został określony dla nich bardzo wysoki system oceny zgodności, tzw. SYSTEM 2+. W systemie tym producent może deklarować zgodność swoich wyrobów z normą europejską (w efekcie znakować wyroby znakiem „CE”) tylko wówczas, gdy spełni następujące wymagania:

- dokona badań każdej z grup produkowanych wyrobów, tzw. wstępne badanie typu w laboratorium, które ma akredytację Unii Europejskiej,
- wdroży w myśl zasad normy europejskiej EN–PN 1856-1 organizację Zakładowej Kontroli Produkcji, 
- uzyska certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w uprawnionej jednostce, która ma notyfikacje Unii Europejskiej,
- zleci notyfikowanej jednostce sprawowanie ciągłego nadzoru nad Zakładową Kontrolą Produkcji,
- oznakuje elementy zgodnie z normą 1856-1 oraz wyda odbiorcy łącznie z towarem określony zestaw dokumentów towarzyszących.

Reasumując, gdy spotkamy się z wyrobem kominowym z oznakowaniem „CE” oznacza to, że wyrób został przebadany przez europejskie laboratorium, a wyniki badań są zgodne z parametrami deklarowanymi przez producenta. Producent ma także profesjonalnie zorganizowany system produkcji nadzorowany w sposób ciągły przez zaakceptowane w Unii jednostki zewnętrzne. Oznakowanie „CE” oznacza, że wyrób spełnia wymagania podstawowych dla kominów norm zharmonizowanych tj. norm PN–EN 1856-1:2004 oraz PN-EN  1856-2:2005. Spełnienie warunków określonych w powyższych normach ma największy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania kominów.

Normy te określają wymagania odnoszące się do:
- znakowania elementów kominowych oraz zabudowanego komina,
- bezpiecznej temperatury pracy,
- odporności na pożar sadzy,
- bezpiecznej temperatury przy kontakcie z człowiekiem,
- określają opór cieplny izolacji komina (kominy dwuścienne),
- odporności na skropliny zastosowanego materiału,
- odporności na działanie warunków atmosferycznych,
- wyznaczenia oporu przepływu przez poszczególne elementy komina,
- warunków montażu, stosowania podpór i uchwytów,
- sposobu czyszczenia komina i odporności na zamarzanie,
- dokumentów i informacji technicznych przekazywanych odbiorcy.

Poniżej przedstawimy wymagania, jakim musi odpowiadać komin, aby spełnić warunki określone w europejskich normach zharmonizowanych.

Znakowanie elementów kominowych
Producent przekazując odbiorcy wyroby deklaruje ich określone parametry techniczne oraz warunki stosowania. Deklaracja ta zamieszczana jest na każdym elemencie kominowym, w postaci znormalizowanego kodu. Można z niego wyczytać wszystkie przydatne informacje o wyrobie.

Numer normy (PN EN 1856-1)
Obecnie jedynie dwie normy mają harmonizację europejską: PN–EN 1856-1:2004 oraz PN-EN 1856-2:2005 i tylko te normy przywołujemy w oznaczeniach elementów znakowanych „CE”. W praktyce możemy spotkać się z oznaczeniem normy EN-PN 1443, lecz nie jest to norma zharmonizowana, więc wyrób wyprodukowany według niej, nie ma oznaczenia „CE”, może natomiast mieć znakowanie krajowym znakiem budowlanym „B”.

Maksymalna temperatura (T 450)
Oznaczenie to określa, że producent dla tego wyrobu deklaruje, iż może on być eksploatowany w sposób ciągły przy temperaturach spalin do 450°C. W trakcie obowiązkowych badań produktu w akredytowanym laboratorium sprawdzona została odporność elementów komina na temperaturę o 100°C wyższą od deklarowanej przez producenta. W trakcie badań sprawdzona została szczelność komina, a także skontrolowane zostały odkształcenia termiczne elementów.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także