Instalacje w budynku. Pozwolenie czy zgłoszenie

2
Budowa domu
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lub wentylacji mechanicznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadziła kilka istotnych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powyższe zmiany weszły w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Część naszych Czytelników zgłaszała problemy z interpretacją zmienionych przepisów we fragmentach dotyczących instalacji wewnętrznych. Dziś wyjaśniamy krok po kroku, na jakiego rodzaju instalacje należy postarać się o pozwolenie na budowę, a w przypadku jakich wystarczy jedynie zgłoszenie. Istotne znaczenie ma tu tez fakt, czy instalacja ma być tworzona w już funkcjonującym budynku czy też będzie powstawać wraz z nim.

Instalacja klimatyzacji – nowa w katalogu

W zakresie instalacji wewnętrznych przepis art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane określa obecnie, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanych budynków. Wprowadzona zmiana doprecyzowała zatem, iż w przepisie tym chodzi wyłącznie o wskazane instalacje wewnątrz użytkowanych budynków, a nie w budynkach nowo projektowanych. Ponadto ustawodawca dopisał do katalogu instalację klimatyzacji. W obecnym stanie prawnym budowa takiej instalacji w nowym budynku wymaga zatem pozwolenia na budowę. Natomiast budowa tych samych instalacji wewnątrz użytkowanych budynków jest z tego obowiązku zwolniona. Jednocześnie stosownie do treści przepisu art. 30 ustawy Prawo budowlane, budowa instalacji wewnętrznych wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 27 cyt. ustawy nie wymaga również zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zobacz: Gniazdka elektryczne - jak zaplanować rozmieszczenie

W zakresie instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej należy wyjaśnić, iż ich budowa w dalszym ciągu nie została zwolniona przez ustawodawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Instalacja gazowa – nie zawsze z pozwoleniem

Stosownie do treści przepisu art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Budowa takiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.

Ponadto stosownie do treści art. 30 ust. 4b cyt. ustawy, do zgłoszenia budowy m. in. budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 (cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a projekt budowlany podlega ocenie ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie wskazanym w przepisie art. 35 ust. 1 cyt. ustawy.

Biorąc pod uwagę, że budynek należy projektować wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie oraz dają możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, należy przyjąć, iż zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w sytuacji, gdy jest to budynek wolnostojący, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, obejmuje wszystkie instalacje wewnętrzne w tym budynku. W tej sytuacji zatem inwestor nie musi występować odrębnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę jakiejkolwiek instalacji wewnętrznej, w tym instalacji gazowej.

Zobacz też: Jak praktycznie i estetycznie rozbudować instalację elektryczną

Projekt ze wszystkimi instalacjami

Podsumowując rozważania na temat budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy wskazać, iż projekt budowlany dla nowo projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego każdorazowo winien zawierać wszystkie instalacje wewnętrzne niezbędne dla jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i to niezależnie od tego, czy podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej lub wentylacji mechanicznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast budowa innych instalacji wewnętrznych wymienionych w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 27 w użytkowanych budynkach nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi.

Oceń artykuł
4,67 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Więcej na ten temat:

Autor: Sławomir Bobbe

Polecamy Ci również

Zobacz także