Instalacje kominowe - przeglądy

2
Instalacje kominowe - przeglądy

stan komina przekłada się na bezpieczeństwo 60 sekund - w takim czasie może zabić stężony tlenek węgla. Co roku dochodzi do kilku tysięcy zaczadzeń, w tym kilkuset ze skutkiem śmiertelnym.

Przyczyny tragedii są najczęściej te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin. Przed każdym sezonem grzewczym obowiązkowo powinno się zadbać o przegląd instalacji grzewczej, a przede wszystkim przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Wiosną i latem istnieje największe zagrożenie związane z niedrożnością przewodów kominowych i wentylacyjnych. W okresie tym ptaki zakładają gniazda w przewodach kominowych, a podczas dużych wiatrów i nawałnic do przewodów dostają się różnego typu zanieczyszczenia (liście, gałęzie). Z kolei po okresie grzewczym w przewodach kominowych mogą pojawić się uszkodzenia struktury budowlanej kominów, a więc pęknięcia. Osadza się sadza, gromadzą inne zanieczyszczenia powstające w czasie normalnej eksploatacji urządzeń grzewczych. To wszystko powoduje, że przed włączeniem centralnego ogrzewania powinno się zadbać o przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych przez wykwalifikowanego kominiarza. Należy podkreślić, że obowiązek przeglądów i czyszczenia kominów wynika nie tylko z dbałości o infrastrukturę budynku, lecz również wynika z obowiązujących przepisów prawnych, takich jak:

  • Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07. 07. 1994 r. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690
    z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”
    (Dz. U. z 2010 r., Nr. 109, poz. 719).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.1999 r. „W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., poz. 836 - stan prawny na dzień 31.08.2010 r.).

przepisy Prawa Budowlanego nie zawsze są przestrzegane

Użytkownicy budynków i mieszkań powinni pamiętać, że istnieje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, które w rozdziale 7 dokładnie precyzuje, jak często powinny być dokonywane przeglądy i usuwane zanieczyszczenia z urządzeń grzewczych w przewodach kominowych. Rozdział 7 tego rozporządzenia dotyczący instalacji technicznych budynków, a § 34 precyzuje wymagania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów:
„§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych
w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.”

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także