Dotacje na fotowoltaikę w 2019 roku – jakie są i jak je uzyskać?

6
Dotacje do paneli fotowoltaicznych
Dofinansowania do paneli fotowoltaicznych mają na celu zwiększenie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

Skąd wziąć środki na inwestycję w instalację fotowoltaiczną? Jakie są dostępne programy i fundusze oraz kto i gdzie może uzyskać dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych? Piszemy o tym, jakie są zasady udzielania wsparcia i co należy zrobić aby otrzymać dotację.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, Polska musi zwiększyć udział energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł do 15% w 2020 roku (obecnie  osiągamy wartość ok. 11,5 %). Aby zrealizować postawiony cel i zachęcić inwestorów do wyboru odnawialnych źródeł energii, rząd we współpracy z samorządami i organizacjami unijnymi opracował szereg programów związanych z dotacjami na fotowoltaikę. Ponadto, wraz z nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzono system opustów, czyli magazynowania nadwyżek energii w sieci elektroenergetycznej i jej późniejszego wykorzystania w 70 lub 80%, w zależności od mocy instalacji. Inną zmianą, która obowiązuje do 2018 roku jest zwiększenie dopuszczalnej mocy mikroinstalacji z 40 kW do 50 kW. Działania te mają na celu wzrost zainteresowania fotowoltaiką i jej dynamiczny rozwój w Polsce.

 Polecany artykuł: Fotowoltaika - cena instalacji i dotacje. Czy fotowoltaika się opłaca?

 

Dotacje rządowe na instalacje fotowoltaiczne w 2019 roku: program „Prosument”

Celem tego programu jest redukcja emisji CO2 oraz promowanie zakupu alternatywnych źródeł energii. Budżet na jego realizację wynosi 800 mln zł. Program przewidziano na lata 2014-2022, a zawieranie umów pożyczek i dotacji będzie możliwe do 2020 r. Dofinansowanie obejmuje zakup oraz montaż nowych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, o mocy elektrycznej do 40 kWe, a także wymianę istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.


Beneficjentami programu „Prosument" mogą być:

 • osoby fizyczne;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego.


Zasady udzielania dofinansowania w ramach programu „Prosument” są następujące:

 • wysokość dotacji sięga 15% lub 30%;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi 1%;
 • maksymalny okres finansowania to 15 lat;
 • w zależności od rodzaju beneficjenta i inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych do refundacji w ramach dofinansowania wynosi 100 tys. zł lub 500 tys. zł;
 • brak możliwości uzyskania dodatkowego dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.


Program „Prosument" jest wdrażany na trzy sposoby:

1. Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń, a także spółek prawa handlowego:

 • dostępne są pożyczki wraz z dotacjami;
 • nabór wniosków prowadzony jest przez NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w trybie ciągłym;
 • kwota pożyczki i dotacji - od 200 tys. zł.
 

2. Za pośrednictwem banków:

 • nabór wniosków tego rodzaju (EKOkredyt Prosument II w BOŚ Banku) został zakończony.
 

3. Za pośrednictwem WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

 • środki udostępnione WFOŚiGW na udzielenie pożyczek i dotacji;
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz stowarzyszeń, spółek prawa handlowego jest prowadzony w trybie ciągłym przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzony jest od 10.08.2015,  zaś o dofinansowania z WFOŚiGW - od 10.08.2015, oba potrwają aż do wyczerpania środków.

 

Program „Czyste Powietrze”

Nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” ruszył 19 września 2018 r. Dotacje udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery zarówno z istniejących jak i nowo wybudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  


Poniżej najważniejsze informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze":

 • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką lub kredytem wynosi 15 lat;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M (wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, odnosi się do pożyczek międzybankowych udzielanych na trzy miesiące) + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie;
 • maksymalne koszty kwalifikowane - 53 tys. zł (instalacja fotowoltaiczna do 30 tys. zł za zestaw);
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji - 7 tys. zł;
 • maksymalny okres spłaty pożyczki to  15 lat - przy czym ostatnia rata spłaty nie może przekraczać okresu roku, w którym najstarszy pożyczkobiorca ukończy 75 lat;
 • możliwe opóźnienie w spłacie - do zakończenia działań termomodernizacyjnych;
 • realizacja przedsięwzięcia nie może przekraczać 24 miesięcy od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie i musi być zakończona do 30.06.2029 r.;
 • dofinansowaniu podlegają inwestycje, które rozpoczęły się najwcześniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedsięwzięcie musi być w trakcie realizacji w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • dotacja i pożyczka są wypłacane po zrealizowaniu poszczególnych etapów lub całości inwestycji;
 • istnieje możliwość spłaty całości lub części pożyczki przed wymaganym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029. Wnioski o wsparcie z programu należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym  dla miejsca położenia nieruchomości do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Zakończenie wszystkich przedsięwzięć objętych umową musi nastąpić przed 30.06.2029 r.

 

Ulga termomodernizacyjna w ramach programu „Czyste powietrze”

Od 1 stycznia 2019 roku osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego koszty związane z projektowaniem, montażem i osprzętem instalacji fotowoltaicznych w wysokości 23%, jednak nie więcej niż 53 tys. zł (w praktyce limit wynosi 12 190 zł). Poniżej kilka istotnych uwag dotyczących ulgi termomodernizacyjnej:

 • prace muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek;
 • warunkiem niezbędnym do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego nieruchomości i przedstawienie wydatków na przedsięwzięcie w formie faktury VAT;
 • ulga skierowana jest do podatników podatku PIT, właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych;
 • wymagany jest zwrot ewentualnych kosztów za niezrealizowane działania;
 • ze wsparcia nie skorzystają właściciele mieszkań i budynków w zabudowie szeregowej oraz osoby, które otrzymały już dofinansowanie na realizację inwestycji termomodernizacyjnej.

 Dowiedz się więcej: Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku

 

Programy wspierające budowę instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych województwach

Niektóre województwa posiadają także własne programy umożliwiające pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii.

Dolnośląskie
Regionalny Program Operacjyny Województwa Dolnośląskiego. W tym przypadku osoby fizyczne nie mogą korzystać z dotacji w sposób bezpośredni, ale w formie grantów. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: www.dip.dolnyslask.pl.

Opolskie
Program OZE. Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.


Pozostałe źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych: leasing i kredyt na fotowoltaikę

Innymi sposobami pozyskiwania funduszy na fotowoltaikę sa leasing i zwykły kredyt bankowy. Zyski pochodzące z odsprzedaży nadwyżek energii do sieci lub wynikające z użytkowaniem systemu można wówczas przeznaczyć na spłatę rat, a w przypadku leasingu dodatkowo odliczyć koszty od podstawy opodatkowania. Do pozostałych źródeł finansowania instalacji fotowoltaicznych zalicza się też dofinansowania z budżetów miasta i gmin.


Leasing instalacji fotowoltaicznych

Zakup energii to jeden z największych wydatków, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy. Sposobem na ograniczenie tych kosztów jest inwestycja w budowę systemu fotowoltaicznego wytwarzającego prąd na użytek własny. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla firm, które odnotowują stały pobór energii elektrycznej, takich jak: zakłady produkcyjne, chłodnie, sklepy spożywcze itp. Ponadto, wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej pomaga w tworzeniu wizerunku innowacyjnej firmy.
 
Do korzyści związanych z leasingowania instalacji fotowoltaicznej zalicza się:

 • możliwość budowy instalacji bez wkładu środków własnych;
 • możliwość częściowego pokrycia rat ze środków zaoszczędzonych na produkcji energii na użytek własny;
 • ograniczenie obciążeń podatkowych;       

Kredyty na fotowoltaikę

Kredytowanie instalacji fotowoltaicznych umożliwia błyskawiczną budowę i niemal natychmiastowe korzystanie z taniej energii bez potrzeby oczekiwania na zebranie odpowiedniej kwoty na ten cel. Poniżej przedstawiono przykładową ofertę banku udzielającego kredytu na systemy fotowoltaiczne.


EKO Kredytem PV –  oferta Banku Ochrony Środowiska
Obejmuje zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych. Kredyt udzielany do 100% kosztów inwestycji i charakteryzuje się:

 • okresem kredytowania wynoszącym do 10 lat;
 • prowizją w wysokości 5%;
 • kwotą kredytu sięgającą nawet 250 000.00 z;
 • możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

Wybór opcji kredytowania jest raczej średnio opłacalny. Jednak w przypadku braku szans na uzyskanie dotacji z innych źródeł, pomimo wątpliwej zyskowności, to rozwiązanie daje możliwość zakupu instalacji fotowoltaicznej bez nadmiernego obciążenia budżetu.


Dofinansowywanie do fotowoltaiki z budżetów miasta i gmin

Zainteresowani uzyskaniem dotacji na instalacje fotowoltaiczne powinni się także udać do urzędów miast oraz gmin, które często oferują atrakcyjne formy wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii. Przykładowo, w ramach Programów Ochrony Środowiska urzędy gmin dofinansowują przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii.Przeczytaj też: Jaki rodzaj paneli fotowoltaicznych wybrać do domowej instalacji?Oceń artykuł
3,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Marianna Leśniewicz

Polecamy Ci również

Zobacz także