Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji

sparawdzanei stanu instalacjiInstalacja oraz urządzenia elektryczne winny być poddane okresowym badaniom potwierdzającym niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Wyniki badań stanowią podstawę do przekazania instalacji do użytkowania lub przedłużenia okresu eksploatacji.

Często sprawa ta jest zaniedbana przez użytkowników instalacji - a to przez nieświadomość obowiązku, jaki na nich ciąży a to z braku środków na zlecenie wykonania pomiarów. A trzeba pamiętać, że w razie wypadku, którego przyczyną było porażenie prądem elektrycznym, do odpowiedzialności pociągany jest właściciel obiektu.

Zakres badań
Celem okresowych badań eksploatacyjnych jest  sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu podczas eksploatacji w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.
Kontrolą powinny być objęte oprócz przewodów i kabli również aparaty wchodzące w skład instalacji np. wyłączniki RCD, urządzenia pomiarowe, układy sterownicze. Należy pamiętać, że obowiązek kontroli dotyczy też odbiorników podłączonych na stałe i bezpośrednio do przewodów.

Terminy badań
Aktualnie obowiązującym przepisem regulującym wymóg przeprowadzania badań okresowych jest Ustawa Prawo Budowlane. Określa ona jednak maksymalne odstępy pomiędzy kolejnymi badaniami. Bardziej rozsądnym i racjonalnym jest skrócenie tych terminów w zależności od warunków środowiskowych występujących w danym obiekcie. Klasyfikacje taką znaleźć można w "Wytycznych wykonywania badań okresowych..." opracowanych przez COBR Elektromontaż.

rodzaj pomieszczenia okres czasu
między pomiarami
rezystancji izolacji
okres czasu
między  pomiarami 
skuteczności ochrony
o wyziewach żrących

nie rzadziej
niż co 1 rok

nie rzadziej
niż co 1 rok
zagrożone wybuchem nie rzadziej
niż co 1 rok
nie rzadziej
niż co 1 rok
otwarta przestrzeń nie rzadziej
niż co  5 lat
nie rzadziej
niż co 1 rok
bardzo wilgotne
o wilgotności
ok. 100% przejściowo
wilgotne 75 do 100%
nie rzadziej
niż co 5 lat
nie rzadziej
niż co 1 rok
gorące o temperaturze
powietrza ponad 35°C
nie rzadziej
niż co 5 lat
nie rzadziej
niż co 1 rok
zagrożone pożarem nie rzadziej
niż co 1 rok
nie rzadziej
niż co 5 lat
stwarzające zagrożenie
dla ludzi (ZL I, ZL II
i ZL III)
nie rzadziej
niż co 1 rok
nie rzadziej
niż co 5 lat
zapylone nie rzadziej
niż co 5 lat
nie rzadziej
niż co 5 lat
pozostałe
nie wymienione
w p. 1-8
nie rzadziej
niż co 5 lat
nie rzadziej
niż co 5 lat

wielofunkcyjny miernik parametrow instalacji elektrycznejDokumentacja
Każde badanie stanu instalacji elektrycznej powinno być zakończone wykonaniem dokumentacji. Dokumentacja powinna zawierać m.in. miejsce wykonania pomiarów, użytkownika lub właściciela obiektu, opis istniejącej sieci elektrycznej, wyniki z pomiarów poddane analizie, szkic sytuacyjny obiektu oraz odbiorników poddanych pomiarom oraz wszelki inne informacje, które wg. osoby wykonującej pomiary mogą mieć wpływ na ocenę stanu technicznego. Obecnie na rynku dostępne jest oprogramowanie pomocne przy sporządzaniu protokołów z pomiarów. Użycie oprogramowania znacznie przyspiesza obróbkę otrzymanych danych i czyni dokumentacją czytelniejszą.

Oceń artykuł
4,00 / 5 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Edyta Dąbrowska, DASL Systems

Zdjęcia: DASL Systems, LEM, sonel.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także